تصمیم

آخرین به روز رسانی 17ـ 10ـ 2018

پس از رسیدگی به کیس پناهندگی و ارزیابی اداره مهاجرت سویدن،انوقت فیصله ای دریافت میکنید که کدام جواب مثبت یا جواب منفی به تقاضای پناهنده گی خود گرفته اید.

این تصمیم بر اساس گفته ها و مدارکی که شما در حمایت از آنچه شما گفته اید ارائه شده است. واین نیز بر اساس آنچه که اداره مهاجرت سویدن در مورد وضعیت کشور شما می داند تصمیم گیری شده است.

ملاقات با مسؤل پرونده دراداره مهاجرت

هنگامی که اداره مهاجرت برای شما تصمیمی گرفت، آنها یک نامه به شما ارسال می کنند. درنامه نوشته شده که شما چه وقت و درکجا با قیم خود مسئول اداره مهاجرت را ملاقات میکنید.

مسؤل دوسیه به شما می گوید که آیا درخواست پناهندگی شما قبول یا رد شده است. مسؤل همچنین می گوید که اداره مهاجرت چطوربه این تصمیم رسیده است.